Spring naar content

2020: het jaar van de pandemie en meer

Wat er ook gebeurt, 2020 zal als bijzonder jaar de geschiedenis ingaan. Het jaar van de coronapandemie, precies 100 jaar na de Spaanse griep. Vrijwel iedereen houdt er een herinnering aan over. Vaak een nare, door het overlijden van familie of andere dierbaren, of het materiele verlies van banen en ondernemingen. Om maar te zwijgen van het gevoel van eenzame opsluiting voor jong en oud.

Die pandemie overkomt ons. Veel huurders van Stadlander kampen uiteraard ook met de gevolgen. De organisatie, de HBV’s en RvC zijn zich hier bewust van en doen alles wat in hun macht ligt om onze huurders te ondersteunen.

Net voor de pandemie uitbrak, kwam de mededeling dat Bergen op Zoom ook in zwaar weer was gekomen. Financieel zit de gemeente aan de grond en de tering moet naar de nering gezet worden. Ook hier zijn natuurlijk uiteindelijk de gevolgen voor burgers, ondernemers en naaste buren. Ik hoop dat de lokale politiek over haar eigen schaduw kan heenstappen en echt gaat samenwerken met organisaties, sectoren, stichtingen, verenigingen, ondernemers, onderwijs en buurgemeenten (vooral Roosendaal!). Om zo een weg voorwaarts te zoeken die perspectief gaat bieden. De pandemie gaat over, maar de regio ‘west-West Brabant’ ligt inmiddels op de intensive care en de behandelende artsen hebben hun handen nog niet aan het bed. Hoelang gaat dit nog duren? Straks moeten we gaan opereren zonder te verdoven. Is dat we willen?

Guust Verpaalen
voorzitter Raad van Commissarissen

"Voor de huurderscommissarissen van de RvC zijn de overleggen met de HBV’s belangrijke momenten."

Lydia van Oudenaren

Lees verder

"Voor de huurderscommissarissen van de RvC zijn de overleggen met de HBV’s belangrijke momenten."

Lydia van Oudenaren

Het contact met de huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) vindt de RvC ontzettend waardevol. Voor de HBV’s was corona natuurlijk een van de belangrijkste thema’s. Ze vingen geluiden op dat ouderen soms hun huis niet uit durfden en dat huurders toch langer wachtten met het melden van zaken. Via een advertentie in de lokale bode hebben de HBV’s hun hulp aangeboden.

Voor de huurderscommissarissen van de RvC zijn de overleggen met de HBV’s belangrijke momenten om de temperatuur in de wijken en dorpen te meten en geluiden op te vangen. Daarnaast hebben we natuurlijk de koffiemomenten met huurders en de resultaten van de maatschappelijke visitatie.

“Door goed naar elkaar te luisteren en door te vragen wat bedoeld wordt, ontstaat begrip en een gedeeld beeld.”

Bijvoorbeeld over het reageren op reparatieverzoeken. Dat houdt de RvC alert en betrokken bij de huurders. Die nemen de huurderscommissarissen mee bij de besluitvorming en gedachtewisseling in de voltallige RvC.

Daarnaast is de toekomstbestendigheid van de HBV’s en huurdersparticipatie in de breedte onderwerp van gesprek geweest. Hoe zorgen we ervoor dat ook in de toekomst de huurders vertegenwoordigd worden via de HBV’s? En dat op andere manieren participatie plaatsvindt? Het is van belang dat de diversiteit van onze huurders doorklinkt in de besluitvorming en ons dagelijks handelen. De HBV’s werken zelf al aan een plan om diverse vormen van participatie toe te passen. Ze werven nieuwe (bestuurs)leden om andere geluiden en meningen toe te voegen aan de huidige. Iets dat de RvC natuurlijk toejuicht en waar ze graag over meedenkt om dit verder te brengen in 2021.

 

"Visitatie is bedoeld om ervan te leren en de relatie met belanghouders te verstevigen"

Stefan Cloudt

Lees verder

"Visitatie is bedoeld om ervan te leren en de relatie met belanghouders te verstevigen"

Stefan Cloudt

Visitatie is een vorm van maatschappelijke verantwoording. Het is bedoeld om ervan te leren en de relatie met belanghouders te verstevigen. Een delegatie van de RvC was in 2020 betrokken bij de selectie van het bureau. We fungeerden als klankbord bij de voorbereidingen van de visitatie, voerden een gesprek met de visitatiecommissie en gaven onze reactie op het concept-visitatierapport.

“De RvC vindt het belangrijk dat Stadlander een groot zelflerend vermogen heeft.”

Daarvoor hebben we geen visitatie nodig, zou je kunnen zeggen. Dat het goed zit met dit vermogen blijkt onder andere uit de barometer (managementrapportage). De visitatiecommissie herkent dit ook en ziet de drive bij de Stadlanders om te innoveren. Om mogelijkheden te benutten het werk morgen beter te doen dan vandaag. Tegelijk zit daar ook een belangrijke uitdaging volgens de visitatiecommissie: bij onze plannen, ontwikkelingen en innovaties moeten we onze belanghouders meer en eerder betrekken. Ondanks een jaarlijkse belanghoudersdag (helaas in 2020 geannuleerd vanwege corona) en de koffiegesprekken met huurders (waaraan ook de RvC-leden meedoen), zijn de inspanningen nog niet voldoende. We zullen als Stadlander nieuwe manieren moeten zoeken. Als RvC bieden we daarbij in ieder geval steun en inspiratie, zodat bij de volgende visitatie in 2024 zal blijken dat we aan de aandachtspunten hebben gewerkt.

Governance

De Governancecode Woningcorporaties  bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties.

De RvC vindt een deugdelijk bestuur, goed toezicht op het bestuur en het afleggen van verantwoording over het uitgevoerde toezicht belangrijk. De RvC onderschrijft statutair de Governancecode Woningcorporaties en is verplicht deze code na te leven. In 2019 gebruikte de RvC dit toezicht- en toetsingskader bij haar afwegingen, het nemen van besluiten en het beoordelen van bestuursvoorstellen.

In februari 2020 was de VTW-bijeenkomst “kracht en tegenkracht”, met de presentatie van een onderzoek naar de vermeende risico’s van langzittende bestuurders en de rol van de RvC in dergelijke gevallen. Die bijeenkomst was voor de RvC aanleiding om over dit thema een tweedaagse bijeenkomst te organiseren om onder leiding van de opsteller van dat rapport een eigen visie te ontwikkelen.

De RvC herijkte het in 2013 vastgestelde reglement RvC aan de hand van het model-reglement van de VTW. Het nieuwe reglement is in oktober 2020 vastgesteld. In januari 2020 was er een themabijeenkomst over integriteit. Later in het jaar is het hieruit ontwikkelde “Handvat moreel kompas” in de RvC besproken.

Wilma Brouwer

"De RvC van Stadlander staat voor waardengericht toezicht waarbij de kernwaarden van Stadlander leidend zijn"

Judith Corsmit

Lees verder

"De RvC van Stadlander staat voor waardengericht toezicht waarbij de kernwaarden van Stadlander leidend zijn"

Judith Corsmit

Theo Camps deed in 2020 de zelf-evaluatie met de RvC. Hij hield interviews met de leden van de RvC, de bestuurder, een afvaardiging van de directeuren en vertegenwoordigers van de HBV’s. Op 23 september 2020 was een bespreking met alle leden van de RvC. Dit heeft geleid tot bevindingen, voornemens en afspraken.

De RvC van Stadlander staat voor waardengericht toezicht waarbij de kernwaarden van Stadlander leidend zijn: de huurder centraal, verankering in het werkgebied en duurzaamheid. Toezicht vanuit  “Het, Wij, Ik” benadering waarbij inhoud, onderlinge betrekkingen en de eigen positie en het persoonlijke acteren aan bod komen.

De RvC reflecteerde op kennis, vaardigheden, moraliteit, eigenschappen en persoonlijke stijlvoorkeuren. In het algemeen is sprake van goed functioneren. Tegelijkertijd is op alle fronten behoefte aan expliciteren, een spa dieper graven, concretiseren en een kortere plan-do-check-act cyclus. In dit licht zijn er met elkaar en met de bestuurder nadere afspraken gemaakt.

Werving
In 2020 is een nieuwe commissaris geworven. De selectiecommissies van de RvC en de HBV voerden gesprekken met zes kandidaten voor de werving van een nieuwe huurderscommissaris. Beide commissies zijn tot de eensgezinde conclusie gekomen dat mevrouw Lydia van Oudenaren de beste kandidaat was voor de functie. De HBV’s hebben met een brief hun voordracht aan de RvC kenbaar gemaakt. De RvC heeft vervolgens besloten om per 1 september 2020 Lydia van Oudenaren te benoemen als lid van de RvC. Uiteraard met inachtneming van een positieve zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties.

 

"In de vastgoedcommissie bespreken we beslissingen en afwegingen die de kwaliteit van wonen kunnen verbeteren"

Wim van der Post

Lees verder

"In de vastgoedcommissie bespreken we beslissingen en afwegingen die de kwaliteit van wonen kunnen verbeteren"

Wim van der Post

Om ervoor te kunnen zorgen dat de huurders van Stadlander prettig wonen zijn de woningen (het vastgoed) uiteraard een belangrijke spil. In de vastgoedcommissie bespreken we beslissingen en afwegingen die de kwaliteit van wonen kunnen verbeteren. Nu en in de toekomst. Zo onderzoeken we:

  • naar welke woningen in de toekomst vraag zal zijn in de stad en de dorpen;
  • op welke wijze we de huren aanvaardbaar kunnen houden;
  • hoe de kwaliteit van woningen op peil kan blijven.

De afwegingen hierover vormen telkens afwegingen tussen de kosten en wensen vanuit de portefeuillestrategie en wijken- en kernenvisies.

“Een voorbeeld van zo’n strategische vastgoedbeslissing was in 2020 de verkoop van Residentie Moermont in Bergen op Zoom.”

Dat is een verpleeghuis met 227 bewoners. Dit valt buiten de hoofddoelstellingen van Stadlander. Het is zogenaamd taakvreemd vastgoed, daarom is besloten dit object te verkopen. De marktomstandigheden hiervoor leken goed en het pand is met wederzijdse tevredenheid verkocht aan een nieuwe eigenaar. Tante Louise kan zo de zorg aan de cliënten in Moermont voortzetten. Stadlander kan de opbrengsten gebruiken om bijvoorbeeld te investeren in levensloopbestendige woningen en het verbeteren van de wijken en leefbaarheid in ons werkgebied.

De beslissingen rondom vastgoedprojecten hebben voor vele decennia invloed op het functioneren van onze leefomgeving. Juist daarom zijn we als Stadlander ook voorloper in duurzaam wonen. Dat gaat verder dan alleen het energiezuinig maken van onze woningen. Zo proberen we steeds vaker circulair te bouwen. Oude woningen zitten vaak nog vol herbruikbare materialen. We slopen daarom niet meer, maar delven nieuwe grondstoffen. De renovatie van de Wierlaan is het eerste project waarin bestaande appartementen gasloos worden gemaakt. Alle nieuwbouw van Stadlander is Nul-op-de-Meter (NOM). Dat betekent dat de woningen evenveel energie opwekken als een gemiddeld gezin (2,5 personen) per jaar verbruikt. Zo werken we nu al aan een hoge woonkwaliteit van onze huurders en een duurzame leefomgeving van volgende generaties.

Auditcommissie

De auditcommissie heeft als een van de vaste commissies een vaste agenda. De auditcommissie werkt voorbereidend voor de RvC op gebieden als risicomanagement, de begroting en de jaarrekening. Een goede samenwerking en een goede communicatie met de controlerend accountant is daarbij van groot belang. Wat de relatie met de accountant betreft was 2020 een bijzonder jaar. We hielden namelijk een selectietraject om een nieuwe accountant te benoemen. Waren we niet tevreden dan? Nee, integendeel zelfs. Maar voor het goed functioneren van een accountant vinden we het belangrijk om na verloop van jaren ook weer na te denken over een frisse blik en nieuwe gezichten.”

“Voor het goed functioneren van een accountant vinden we het belangrijk om na verloop van jaren ook weer na te denken over een frisse blik en nieuwe gezichten.”

Met een delegatie van de organisatie en van de auditcommissie hebben we vooraf helder omschreven wat we belangrijk vinden bij een nieuwe accountant. Dat maakte het proces voor alle betrokkenen transparant. En het is goed en leerzaam om helder op het netvlies te houden wat we van onze accountant verwachten.

Een van de belangrijke thema’s voor de selectie was: hoe gaat de accountant om met soft controls? En hoe kan de accountant de RvC versterken op dit gebied? Het gaat bij een accountantscontrole primair om de cijfertjes. Maar minstens zo belangrijk is het gedrag binnen onze organisatie. Natuurlijk hebben we daarvoor ook onze methodes en voelhorens. Maar een aanvulling of nieuwe inzichten door de specifieke programma’s van de accountant stellen ons nog beter in staat om onze taak uit te voeren. We kijken uit naar een intensieve samenwerking.

Alex Tevel