Spring naar content

Wij hechten grote waarde aan de relatie met onze belanghouders. Om onze doelstellingen te bereiken hebben we elkaar nodig. Onze huurders(organisaties), de leden van de colleges van B&W en de gemeenteraadsleden van onze kerngemeenten willen we invloed bieden op onze strategische keuzes. Dit doen we in wederkerigheid, dus niet vrijblijvend. Huurdersorganisaties en gemeenten zijn volwaardige partijen bij het overleg over de te maken prestatieafspraken. Netwerkpartners zijn partijen waarmee we samenwerken. Daarmee hebben we een professionele werkrelatie die verder gaat dan een puur zakelijke klant-leveranciersverhouding.

Wat hebben we gedaan in 2020?

"Door een goede samenwerking voorkomen we veel huisuitzettingen"

Issam Tajarni, klantbegeleider

Lees verder

"Door een goede samenwerking voorkomen we veel huisuitzettingen"

Issam Tajarni, klantbegeleider

“In 2020 waren er nul huisuitzettingen op basis van schulden in de gemeente Woensdrecht. Dat we dat hebben bereikt afgelopen jaar… daar ben ik heel trots op! Want 2020 was een lastig jaar voor veel van onze huurders.

Succes valt of staat met een goede samenwerking. Als woningcorporatie werken we veel samen met Gemeente Woensdrecht, WijZijn Traverse, Novadic Kentron, GGZ en BWI Woensdrecht. Dat zijn onze maatschappelijke partners. Ons gezamenlijke doel is om huurders, die om wat voor reden dan ook hulp nodig hebben, te koppelen aan een organisatie die ze kan helpen. Met als resultaat, dat de huurder in de woning kan blijven wonen. Want een dak boven je hoofd is een basisbehoefte.

Als een huurder bijvoorbeeld een huurachterstand heeft, gaan we al heel snel langs. Even een praatje maken en kijken wat er aan de hand is. Vroegsignalering noemen we dat. Op die manier kunnen we soms al snel hulp bieden en erger voorkomen. Als de situatie ernstig is, schakelen we onze maatschappelijke partners in. Wie dat zijn, hangt van de situatie af.

Issam Tajarni

In Woensdrecht hebben we korte lijntjes. Dat werkt heel fijn en maakt dat we snel kunnen schakelen. Samen sparren we over de situatie en maken een inschatting welke organisaties nodig zijn om het probleem op te lossen. Als een huurder hulp nodig heeft bij huurachterstand, melden wij hem of haar aan voor de regietafel bij de gemeente Woensdrecht. Deze regietafel wordt verzorgd door de procesregisseur van de gemeente Woensdrecht. Daar wordt ook de huurder voor uitgenodigd. Tijdens dat gesprek kijken we wat een huurder nodig heeft om zijn of haar zelfredzaamheid te vergroten. We gaan dus samen met de huurder om tafel zitten. Want dat is een belangrijk uitgangspunt: we praten niet óver de huurder, maar mét de huurder.

Onze dienstverlening gaat ook door in coronatijd. Misschien juist in coronatijd. We probeerden ook tijdens de crisis goed contact te houden met huurders. En dat is gelukt!”

Samenwerking huurders en huurdersorganisaties

In ons werkgebied zijn vijf huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) actief:

  • Huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom
  • Huurdersbelangenvereniging Halsteren-Lepelstraat
  • Huurdersvereniging Steeds Rianter Wonen (Steenbergen)
  • Huurdersbelangenvereniging Samen Sterk (Tholen)
  • Huurdersbelangenvereniging Putte

De laatste vier zijn verenigd in een Platform van Huurdersbelangenvereniging, waarmee op strategisch niveau overleg plaatsvindt. Wij zijn blij dat in 2020 de samenwerking tussen Huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom en het Platform weer is opgepakt. En dat ze proberen op belangrijke strategische onderwerpen één advies uit te brengen.

Ons voornemen om de huurdersorganisaties steeds eerder te betrekken bij onderwerpen en hun standpunt mee te nemen in onze overwegingen, hebben we in 2020 ook verder vormgegeven. Dit wordt zeer gewaardeerd.

Alle coronamaatregelen zijn altijd direct met de huurdersorganisaties gedeeld. We vinden het belangrijk om hen hiervan op de hoogte te houden en open te staan voor vragen van hun kant.

De huurdersorganisaties kregen in 2020 over verschillende onderwerpen informatie en gaven ons advies. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn:

  • het gebiedsbeheer;
  • de jaarlijkse huurverhoging;
  • de voorgenomen sloop en verkoop van een aantal gebouwen;
  • het ondernemingsplan.

Wij hebben veel waardering voor de betrokkenheid en inzet van onze huurdersorganisaties.

Samenwerking met gemeenten

Wij werken intensief samen met de gemeenten in ons werkgebied. In deze samenwerking zoeken we het liefst naar bondgenootschap. Soms voor een specifieke buurt, soms voor een kern en soms voor de hele gemeente. Maar altijd vanuit het oogpunt dat we samen sterker staan. Samen bereiken we meer dan ieder individueel. Op zowel strategisch, tactisch als uitvoerend niveau vindt veelvuldig overleg plaats. In 2020 voornamelijk via de digitale weg.

Steenbergen

We zetten de samenwerking met de gemeente Steenbergen op dezelfde constructieve wijze als in 2019 voort. De overlegstructuur is als gevolg van de te maken prestatieafspraken intensief. Daarnaast bespreken we bestuurlijk gevoelige dossiers afzonderlijk en pakken deze op. In 2020 maakten we met de gemeente en huurdersbelangenvereniging de eerste verkenningen om de op stapel staande transformatieopgave in met name het centrumgebied van Steenbergen samen te realiseren.

Woensdrecht

We overleggen regelmatig met de gemeente Woensdrecht over de prestatieafspraken, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Op uitvoerend niveau is er regelmatig contact over onder andere de huisvesting van statushouders en het voorkomen van huisuitzettingen.

De gemeente Woensdrecht juicht het initiatief van Woningstichting Woensdrecht en Stadlander toe om samen naar de volkshuisvestelijke opgave te gaan kijken voor de totale gemeente. Vanuit dat initiatief is er ook voor gekozen om gezamenlijk een reactie te geven op de concept-Woonvisie.

Vanzelfsprekend namen we ook deel aan bijeenkomsten van de gemeente. In 2020 was dat onder andere de leefbaarheid in Putte, de nieuwe Woonvisie en Klimaatadaptatie.

"De intensieve samenwerking werpt z’n vruchten af" 

Kees Steijn, klantbegeleider

Lees verder

"De intensieve samenwerking werpt z’n vruchten af" 

Kees Steijn, klantbegeleider

“In mijn werk doe ik veel samen met mijn netwerkpartners. Ik heb heel korte lijntjes en dat werkt prettig. Ik ben er vooral voor huurders die niet of nauwelijks zelfredzaam zijn. Ze hebben bijvoorbeeld psychische problemen, worden mishandeld, hebben een drugsverslaving of zorgen niet goed voor zichzelf. Er kan van alles aan de hand zijn, waardoor ze het alleen even niet meer redden.  Dan komen wij in beeld.

Vanuit Tholen werken we samen. Denk dan aan organisaties als de GGZ, politie, WijZijn Traverse en de gemeente. Tijdens gezamenlijke overleggen bespreken we wat we samen kunnen doen. Vaak kom je er dan achter dat er al meerdere instanties betrokken zijn. Daarom is de samenwerking belangrijk: je hebt elkaar nodig om verder te komen en ervoor te zorgen dat de huurder de boel weer op de rit krijgt.

Snel schakelen, en als er wat is gelijk doorpakken! Gelukkig weet ik iedereen goed te vinden in Tholen.

We leveren voor al onze klanten maatwerk. Dat kan ook niet anders, want geen geval is hetzelfde. Soms moet je ook acuut op pad om iemand te helpen. Het afgelopen jaar maakte corona het er niet makkelijker op. Persoonlijk contact is soms echt noodzakelijk. Maar natuurlijk houden we ons dan aan de coronaregels. Ondanks de beperkingen van afgelopen jaar hebben we huurders toch goed kunnen helpen. En daar ben ik blij mee!”

Kees

Zorg- en veiligheidshuis

In het zorg- en veiligheidshuis bespraken politie, justitie, zorg, gemeente en Stadlander in 2020 de aanpak van complexe problematiek. Voorbeelden zijn probleemgezinnen, zorgmijders, huurders die strafbare feiten plegen, ernstige overlast veroorzaken of weigeren mee te werken aan hulpverlening. Vaak schuilt achter deze huurders een complexe problematiek. Die vraagt een aanpak die de eigen mogelijkheden van de zorgverlening of het strafrecht overstijgt.

Maatschappelijke visitatie

In 2020 hebben we een visitatie doorlopen. Dat is een onderzoek naar onze maatschappelijke prestaties. De visitatiecommissie ging in gesprek met medewerkers van Stadlander, samenwerkingspartners en de huurdersbelangenverenigingen. De visitatie gaat over de periode 2016 tot en met 2019. Ons gemiddelde rapportcijfer is een 7.

"Samen onder één dak werken zorgt voor goede lokale samenwerking"

Renate Quirijns, gebiedsconsulent

Lees verder

"Samen onder één dak werken zorgt voor goede lokale samenwerking"

Renate Quirijns, gebiedsconsulent

Op het kantoor aan de Fabrieksdijk 6 in Steenbergen werken diverse organisaties onder één dak. Naast Wmo, Centrum voor Jeugd en Gezin, WijZijn Traverse en het Digipunt, hebben ook wij hier een aantal werkplekken. Met elkaar werken we gebiedsgericht aan de lokale opgave. We zitten met alle partijen onder één dak. De samenwerking gaat mede daardoor heel goed.

Renate

Renate Quirijns (links) met Helene Steehouwer van Vraagwijzer

Renate Quirijns, gebiedsconsulent bij Stadlander: “We hebben elkaar geregeld nodig in het werk. We ondersteunen en adviseren elkaar. Dan is het fijn als ik even het kantoor van een samenwerkingspartner in kan lopen. In 2020 vervielen vanwege de coronamaatregelen alle inloopspreekuren en deden we afspraken telefonisch. Dat was jammer, want ik kon de huurder niet meer binnen het gebouw doorsturen naar een andere instantie. Maar omdat ik alle netwerkpartners goed ken, lukt dat toch goed. Ik weet precies welk telefoonnummer ik aan de huurder kan geven.

De grootste uitdaging afgelopen jaar? Om elkaar te blijven vinden waar dat normaal automatisch gaat. Je ziet elkaar nu niet en mist daardoor dingen. Je verliest elkaar een beetje uit het oog.

Ik ben er trots op dat onze dienstverlening toch onverminderd doorgaat. Om huurders of woningzoekenden te blijven helpen, ondanks de beperkingen. Hopelijk mogen we snel weer op afspraak werken. Dat is toch fijner.”